Unable to update mailbox SD in the DS…

     Ukoliko naiđete na grešku u event viewer-u (Event ID 9554) Error Code 0x8004010f određeni GUID koji najverovatnije ukazuje na objekat koji više ne postoji u AD-u i najverovatnije se radi o diskonektovanom mailbox-u.
Sledećom komandom ćemo videti o kom se mailbox-u radi:
Get-MailboxStatistics -Server ImeServera | where {$_.MailboxGuid -eq 'ce60b1ab-f72e-4ec4-9589-6f5be96d8555'} | fl

Posle dobijanja informacije o spornom mailbox-u možete ga trajno obrisati.

Trajno brisanje korisnika Exchange 2010

     Ukoliko želite da obrišete mailbox u Exchange 2010 to možete uraditi putem EMC:
Brisanje korisnika 01

Ili putem Exchange Management Shell:

Remove-Mailbox -Identity "Ime Prezime"
Međutim ovako obrisani korisnici idu u Disconnected Mailbox:

Trenutno jedini način da trajno obrišemo diskonektovane mailbox-ove je preko EMS:

Remove-StoreMailbox -database "Ime baze" -identity "Ime Korisnika" -MailboxState Disabled

Treba primetiti da je parametar -database obavezan.
Ukoliko želimo da obrišemo sve diskonektovane korisnike onda koristimo sledeći kod:

$privremena = Get-MailboxStatistics -Database "MailboxDatabase" | Where-Object {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"}
$privremena | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -identity $_.mailboxguid -MailboxState Disabled}

Rezultat je da smo trajno obrisali sve diskonektovane korisnike:

Komande važe za Exchange 2010 SP1.